24 mei 2018

privacybeeld.jpg

privacyverklaring Aly Pepping grafisch ontwerp
Deze verklaring is van toepassing op alle door Aly Pepping grafisch ontwerp geleverde producten en diensten.

Aly Pepping grafisch ontwerp, gevestigd Singel 4 te Thesinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons­gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aly Pepping grafisch ontwerp verwerkt uw persoons­gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Gegevens die Aly Pepping grafisch ontwerp van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• voorletters en achternaam
• bedrijfsnaam
• adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• e-mailadres
• bankgegevens (indien nodig)

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Aly Pepping grafisch ontwerp verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Aly Pepping grafisch ontwerp, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
• om goederen bij u af te leveren of toe te sturen
• als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot onze dienstverlening.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikke­lingen daarin bij. In dat kader behoudt Aly Pepping grafisch ontwerp zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Aly Pepping grafisch ontwerp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Aly Pepping grafisch ontwerp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereen­komst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Aly Pepping grafisch ontwerp gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar pepping@singel0.nl

Beveiliging
Aly Pepping grafisch ontwerp hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Aly Pepping grafisch ontwerptoegang heeft tot persoons­gegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Aly Pepping grafisch ontwerp gebruik maakt van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Aly Pepping grafisch ontwerp u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via pepping@singel0.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via pepping@singel0.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018